Електронен магазин

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

#
Семейният портал
Към портала
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Условия на ползване

1.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД с ЕИК 201941784, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.eshop.mamatatkoiaz.bg Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона за завършване на поръчката, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.eshop.mamatatkoiaz.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 
1.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.eshop.mamatatkoiaz.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог. Възможни са технически грешки при описването на търговската информация за продуктите! (Моля, уведомете администратор, ако откриете такива).
 
1.4. След натискане на бутона за завършване на поръчката, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката им.
 
1.5. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на два работни дни „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
 
1.6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.
 
2. ДОСТАВКА
 
2.1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 
2.1.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 
2.1.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.
 
3. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
 
„МАМА ТАТКО И АЗ” ООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 
4. ЦЕНИ

4.1. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до потребителя/клиента от куриер и застраховка на пратката.
 
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
 
5.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.eshop.mamatatkoiaz.bg
 
5.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


5.3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

5.4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.eshop.mamatatkoiaz.bg.

5.5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД се задължава при ползване на услугите:

- да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

- да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните транспортни услуги;
 
- да уведомява незабавно „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 
- да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

- да не извършва злоумишлени действия;
 
- да обезщети „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.eshop.mamatatkoiaz.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 
5.5.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

5.6 Потребителят/клиентът има право на рекламация в срок до 7 дни от датата на доставката, съгласно закона за защита на потребителите.
 
6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
 
6.1. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 
6.2. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.eshop.mamatatkoiaz.bg.
 
6.3. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.eshop.mamatatkoiaz.bg.

6.3.1. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

6.4. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.5. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

6.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес eshop@mamatatkoiaz.bg. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

6.7. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД.

6.8. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.
 
7. ЛИЧНИ ДАННИ
 
7.1. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

7.1.1. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 
8. ИЗМЕНЕНИЯ
 
8.1 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.
 
9. ТЕРМИНОЛОГИЯ
 
9.1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

9.2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

9.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „МАМА ТАТКО И АЗ” ООД, съобразно българското законодателство.
 

0.00801